UNIDADES DE MEDIDABYTE= 8 BITSKILOBYTE=1.024 BYTESMEGABYTE=1.024KBGIGABYTE=1.024MBTERABYTE=1.024GB


escala2.jpg